Algemene voorwaarden

De voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op 23. augustus 2023

1. inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten o diensten die je van ontvangt. Als de betalingen van de begunstigden in strijd zijn met de betalingen van deze leveranciers, hebben de betalingen van de begunstigden voorrang.

2. bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook uitdrukkelijk vragen in te stemmen.

3. elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, mededelingen en andere media die wij digitaal aan je verspreiden, geldig zijn voor alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegegeven, wordt je geen licentie of enig ander Recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5 Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar andere die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze site.

6. eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar van deze site wordt gelinkt niet. Op producten of diensten die via andere sites worden aangeboden zijn de geldende eisen en voorwaarden van die sites van toepassing. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

7. verantwoord gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met onen, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site o diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site o die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

8. terugbetaling en retourbeleid

8.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons een duidelijke kennisgeving sturen (bij voorkeur een brief per post, fax of e-mail) van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Onze contactinformatie vind je hieronder. Je kunt gebruik maken van de volgende informatie modelformulier voor herroepingmaar dit is niet verplicht.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2 Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle van je ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet später dan 14 dagen van de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om dit contract te herroepen, aan je terugbetalen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.

Indien je hebt verzocht om met de uitvoering van de diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, dien je ons een bedrag te betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is geleverd tot het moment waarop je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild. Wij zullen je laten weten of dit in jouw specifieke geval van toepassing is.

9. indienen van ideeën

U zult geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die kan worden omschreven als uw eigen intellectuele eigendom aan ons bekendmaken, tenzij wij eerst informatie hebben verkregen over uw intellectuele eigendom of de geheimhouding van de informatie. Indien u de Informatie aan ons bekendmaakt zonder een deugdelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de Informatie te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te distribueren en te verspreiden in alle media.

10. indicatie van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site o enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op enige compensatie och andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen o waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

11. garanties en vrijwaringen

Niets in dit artikel is bedoeld om enige garantie die wettelijk geïmpliceerd kan zijn, aan te tasten of uit te sluiten. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze site of onze producten aan je eisen zal voldoen;
  • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis;
  • de kwaliteit van elk product of elke dienst die u via deze site koopt of verkoopt, moet aan uw verwachtingen voldoen.

Niets op deze site is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of inkomstenderving, verlies van of schade aan eigendommen, software of databases, verlies van of schade aan eigendommen of eigendommen) die u of enige andere partij lijdt als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze site.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, met inbegrip van het bedrag waarvoor de claim is ingediend, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elk soort en aard.

12. privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten kan je worden gevraagd relevante informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

Wij nemen de omgang met jouw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle e-mails die wij naar jou sturen, worden alleen naar jou gestuurd in verband met de levering van andere producten of diensten.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring op Cookie Medelijden.

13. exportbeperkingen / naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers uit regio's of landen waar de import of export van producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Duitsland.

14. opdracht

Je kunt geen van je rechte en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een der partijen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

15 Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent onderbreken van uw toegang tot de site, contact opnemen met uw internetprovider met als doel uw toegang tot de site te blokkeren en/of juridische stappen tegen u nemen.

16 Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

17. ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

18. taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Duits. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

19 Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleidvormen de volledige overeenkomst tussen jou en GAMEinMOTION GmbH met betrekking tot je gebruik van deze site.

20. updates van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. Je bent verplicht om deze voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden en bepalingen is de laatste herzieningsdatum. Wijzigingen in deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

21 Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van Duitsland. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in Duitsland. Indien enig onderdeel of voorwaarde van deze bepalingen en voorwaarden door enige rechtsbank of andere autoriteit ongerechtvaardigd en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijk onderdeel of voorwaarde worden goedgekeurd, verworpen en/of ingetrokken voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de bedoelingen van deze bepalingen. De overige bepalingen blijven onverlet.

22. contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door GAMEinMOTION GmbH.

Je kan contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities door ons te schrijven of te e-mailen op het volgende adres: help@bachelor-buddies.com
Neuweilerstr. 7
74321 Bietigheim-Bissingen

23 Downloaden

Je kunt ook onze voorwaarden en condities downloaden als PDF.

Scroll naar boven